Правила за провеждане на миниигра - спечелете дамска тениска Vegea!


 Минииграта “Перфектната половинка!” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Vegea за България (https://www.facebook.com/VegeaShirts/) с Изпълнител “Вегеа" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 817077888, със седалище и адрес на управление: Габрово, бул. "Столетов" №157, представлявано от Ива Михайлова, и Организатор “Вегеа” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 817077888, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. “Столетов” №157.
  
   Вземайки участие в минииграта на Facebook (Фейсбук) страницата Vegea, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на минииграта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
I. Механизъм
1. За да се включи в минииграта, Участникът трябва да изпълни условията, обявени в специално създадения за играта пост
🎁👕👉Спечелете дамска тениска Vegea! За целта е нужно е да направите следното:
- Хересайте страницата ни Vegea Shirts
- Харесате и споделите тази снимка публично във Фейсбук
- Коментирате под снимката
2. Периодът на минииграта e от 06.08.2019. до 12:00 часа на 12.08.2019 г.
3. Участието в Томболата не е обвързано с покупка от страна на участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите, които е публикувал.
5. С коментара, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, потребителят потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в минииграта.
II. Право на участие
6. Минииграта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на  “Вегеа” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
7. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/VegeaShirts/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/VegeaShirts/ всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Всеки потребител, който се е регистрирал за участие в минииграта по реда на тези Официални правила, може да спечели дамска тениска (за по-кратко ще го наричаме НАГРАДА) – 1 брой тениска Vegea на стойност 26 лв.:
  • 1 брой дамска тениска

9.Печелившият участник е един и ще бъдат определен чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души, служители на Организатора. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 12.08.2019 г.

10. Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на публикуваните от него коментари по реда на т. 1 по-горе.

11. Печелившият участник ще бъде обявени в пост на Facebook страницата Vegea на 12.08.2019 г. Обявяването ще стане и чрез коментар под поста, обвързан с минииграта на Facebook страницата.

12. Печелившият участник, обявен на 12.08.2019 г., трябва да се свърже с нас на лично съобщение на страницата Vegea в срок от 10 дни, за да потърси наградата си. Печелившият участник следва да изпрати лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/VegeaShirts/, съдържащо трите имена на лицето, дата на раждане, телефон за връзка и адрес, на който да бъде изпратена спечелената награда. Печеливши участници, които не са изпратили своите данни в обявения срок, губят правото на получаване на спечелената награда и Организаторът си запазва правово на тяхно място да изтегли нови участници, на които да предостави наградата.
13. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в минииграта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
14. Изпълнителят и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случай наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
15. При получаване на наградата всеки участник следва да представи документ за самоличност.
16. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:
16.1. ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата в посоченото в т. 12 време;
16.2. ако данните от представения документ за самоличност не съвпадат с данните по т. 12 по-горе.
17. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
IV. Лични данни
17. Правата на всички Участници в миниигрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в минииграта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице, в това число от Изпълнителя. Организаторът и Изпълнителят са регистрирани като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
18. Включвайки се в настоящата миниигра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (снимки, имена, дати на раждане, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с минииграта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
19. Организаторът на минииграта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.
VI. Други Общи условия при провеждане на мини-игри
20. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/VegeaShirts/. Участниците в минииграта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
21. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 20 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
22. Участникът, спечелил от минииграта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име в качеството му на победител от страна на Организатора и Изпълнителя..
23. Организаторът на минииграта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
24. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
25. Евентуално възникнали спорове между Организатора на минииграта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
26. Описаната по-горе миниигра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
27. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата миниигра.
28. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
29. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
30. Организаторът на минииграта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните мини-игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на минииграта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на минииграта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в минииграта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в мини-игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
31. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в мини-инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите мини-инициативи. В тези случаи решението на Организатора на минииграта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
32. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.facebook.com/VegeaShirts/, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
33. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание счете за неотговарящо на темата и концепцията на минииграта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
34. Организаторът е длъжен, едновременно с връчване на наградата на спечелилия участник, да предостави и служебна бележка по образец, от която да е видна стойността на съответната награда. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Участникът, спечелил награда се задължава да подаде удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата заедно със своята годишна данъчна декларация във връзка със ЗДДФЛ.
35. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на минииграта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.
36. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на минииграта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.
   Пожелаваме ви успех! :)